Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZWCAD®

Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje arytmetyczne w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
+ (+ liczba liczba ...) ( + 10 20 )
( + 1 2 3 4.5 )
30
10.5
dodaje wartości
- (- liczba liczba ... ) ( - 50 10 )
( - 50 40.0 2.5 )
( - 7 )
40
7.5
-7
odejmuje wartości (od lewej strony do prawej)
* (* liczba liczba ... ) ( * 3 30 2 )
( * 3 -4.5 )
180
-13.5
wykonuje mnożenie
/ (/ liczba liczba ... ) ( / 100 2.0 )
( / 180 2 2 )
( / 3 )
50.0
45
3
wykonuje dzielenie (od lewej strony do prawej)
~ (~ liczba_całkowita) ( ~ 20 )
( ~ -40 )
-21
39
zwraca negację
1+ (1+ liczba) ( 1+ 100 )
( 1+ 50.5 )
101
51.5
dodaje 1 do podanej wartości
1- (1- liczba) ( 1- 100 )
( 1- 50.5 )
99
49.5
odejmuje 1 od podanej wartości
abs (abs liczba) ( abs -10 )
( abs 10 )
10
10
zwraca wartość bezwzględną
atan (atan liczba1 [liczba2] ) ( atan 1.0 )
( atan 2.0 3.0 )
0.785398
0.588003
zwraca arcus tangens w radianach
cos (cos kąt)
kąt musi być w radianach
( cos 0.0 )
( cos pi )
1.0
-1.0
zwraca kosinus podanego kąta
exp (exp liczba) ( exp 1.0 ) 2.71828 zwraca wartość otrzymaną w wyniku podniesienia liczby e do potęgi liczba
expt (expt liczba potęga) ( expt 2 4 ) 16 zwraca wartość otrzymaną w wyniku podniesienia wartości liczba do potęgi potęga
gcd (gcd liczba1 liczba2) ( gcd 81 57 )
( gcd 12 20 )
3
4
zwraca największy wspólny mianownik liczba1 i liczba2
log (log liczba) ( log 4.5 ) 1.50408 zwraca logarytm naturalny z liczba
logand (logand liczba_całkowita liczba_całkowita ...) ( logand 7 15 3 )
( logand 8 3 4 )
3
0
zwraca iloczyn logiczny
logior (logior liczba_całkowita ...) ( logior 1 2 4 )
( logior 9 3 )
7
11
zwraca sumę logiczną
lsh (lsh liczba_całkowita1 liczba_całkowita2) ( lsh 2 1 )
( lsh 2 1 )
( lsh 40 2 )
4
1
160
zwraca liczbę będącą wynikiem operacji przesunięcia bitów liczba_całkowita1 o liczbę pozycji liczba_całkowita2
max (max liczba liczba ...) ( max 1 5 10 0.5 ) 10 zwraca największą liczbę
min (min liczba liczba ...) ( max 1 5 10 0.5 ) 0.5 zwraca najmniejszą liczbę
minusp (minusp liczba) ( minusp -10 )
( minusp 0 )
T
nil
jeżeli liczba jest mniejszy od zera, zwraca T w przeciwnym wypadku nil
pi (pi) (pi) 3.1415926 zwraca wartość liczby PI
rem (rem liczba liczba ...) ( rem 42 12 )
( rem 60 3 )
6
0
zwraca resztę z dzielenia
sin (sin kąt)
kąt musi być w radianach
( sin 1.0 )
( sin 0.0 )
0.841471
0.0
zwraca sinus podanego kąta
sqrt (sqrt liczba) ( sqrt 9 ) 3.0 zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczba
zerop (zerop liczba) ( zerop 0 )
( zerop 1 )
T
nil
jeżeli liczba jest równy zero, zwraca T w przeciwnym wypadku nil
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje sprawdzające relacje w języku LISP®

operator składnia praktyczny przykład wynik opis działania
= (= wartość wartość ...) ( = 2 1 )
( = 4 4.0 )
( = "A" "B" )
( = "lisp" "lisp" )
nil
T
nil
T
sprawdza relację równości
/= (/= wartość wartość ...) ( /= 2 1 )
( /= 2.45 2.55 )
( /= "A" "B" )
( /= "lisp" "lisp" )
T
T
T
nil
sprawdza relację nierówności
< (< wartość wartość ...) ( < 2 1 )
( < "A" "B" )
( < 1 2 50 )
( < 10 2 9 15 )
nil
T
T
nil
sprawdza relację mniejszości
<= (<= wartość wartość ...) ( <= 2 1 )
( <= "A" "A" )
( <= 2 10 10 )
( <= 10 2 9 15 )
nil
T
T
nil
sprawdza relację niewiększości
> (> wartość wartość ...) ( > 2 1 )
( > 4 "A" "B" )
( > 1 2 50 )
( > 10 5 2 )
T
nil
nil
T
sprawdza relację większości
>= (>= wartość wartość ...) ( >= 120 17 )
( >= "A" "A" )
( >= 1 8.5 4 )
( >= 10 5 2 )
T
T
nil
T
sprawdza relację niemniejszości
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Operatory i funkcje logiczne w języku LISP®

operator / funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
boole (boole operator liczba_całkowita liczba_całkowita ...) ( boole 4 3 14 ) 12 wykonuje dwuargumentowe operacje boole'owskie. Argument operator jest liczbą z zakresu od 0-15.
eq (eq wyrażenie1 wyrażenie2) ( eq 1 2 )
( eq 3 3 )
nil
T
sprawdza czy wyrażenie1 i wyrażenie2 są identyczne
or (or wyrażenie ...) ( or nil 45 '() )
( or nil '() )
T
nil
zwraca wynik sumy logicznej
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje podstawowe w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
apply (apply funkcja lista) ( apply '+ '(1 2 3) )
( apply 'strcat '("a" "b" "c") )
6
"abc"
wykonywana jest funkcja funkcja a jej argumentami są elementy, które zawiera lista lista
defun (defun nazwa lista_argumentów wyrażenie ...) ( defun dom (x y / z) ... ) funkcja ma 2 argumenty i 1 symbol lokalny definiuje funkcję o nazwie nazwa zawierającą listę argumentów lista_argumentów
eval (eval wyrażenie) jeżeli:
( setq a 123 )
( setq b a )
to:
( eval a )
( eval b )
123
123
zwraca wynik ewaluacji wyrażenie
exit (exit) (exit)   zatrzymuje wykonywanie programu
lambda (lambda argumenty wyrażenie ...) ( apply '(lambda (x y z)
(* x (- y z))
) '(5 20 14)
)
30 definiuje funkcję anonimową nie posiadającą nazwy
progn (progn wyrażenie ...)     łączy w logiczny blok większą ilość linijek kodu, tak aby mogły one być wykonywane jako jedna całość np przez funkcję if
quit (quit) (quit)   zatrzymuje wykonywanie programu
trace (trace funkcja ...) ( trace test ) TEST ustawia znacznik, który pozwala na śledzenie przebiegu wskazanych funkcji. Na ekranie pojawia się informacja z podanym stopniem zagłębienia wywołań.
untrace (untrace funkcja ...) ( untrace test ) TEST usuwa wstawione przez trace znaczniki
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje umożliwiające pobranie danych od użytkownika w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
getangle (getangle [punkt] [komunikat]) ( getangle '(1 2.5) "Wskaż" )   pobiera wartość kąta
getcorner (getcorner punkt [komunikat]) ( getcorner '(0 0) "Wskaż" )   umożliwia użytkownikowi wskazanie 2 narożnika prostokąta, którego jeden narożnik leży w punkcie punkt
getdist (getdist [punkt] [komunikat]) ( getdist '(0 0) "Wskaż" )   pobiera odległość pomiędzy 2 punktami
getint (getint [komunikat]) ( getint "Podaj wartość" )   pobiera wartość całkowitą
getkword (getkword [komunikat]) ( initget 1 "T N" )
( getkword "Czy tak? (T, N)" )
  pobiera jedną z opcji określonych przez funkcję initget
getorient (getorient [punkt] [komunikat])     dziła analogicznie jak getangle, ale nie ma wpływu na zmienną ANGBASE i ANGDIR
getpoint (getpoint [punkt] [komunikat]) ( getpoint "Wskaż punkt" )   pobiera punkt wskazany przez użytkownika
getreal (getreal [komunikat]) ( getreal "Podaj wartość" )   pobiera wartość zmiennoprzecinkową
getstring (getstring [T] [komunikat]) ( getstring "Podaj wartość" )   pobiera tekst
initget (initget [bit] [ciąg_znaków]) ( initget 1 "T N" )   określa możliwe do wyboru wartości, które będzie można wybrać przy pomocy funkcji getkword
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje konwersji w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
fix (fix liczba) ( fix 10.1 )
( fix 10.99 )
10
10
zwraca część całkowitą liczby
float (float liczba) ( float 1 )
( float 1.5 )
1.0
1.5
konwertuje liczba na liczbę rzeczywistą
ascii (ascii ciąg_znaków) ( ascii "A" ) 65 zwraca liczbę całkowitą otrzymaną w wyniku konwersji ciąg_znaków na kod ASCII
angtos (angtos kąt [tryb [dokładność]])     pobiera kąt i zwraca go w postaci łańcucha o formacie tryb i dokładnością dokładność

mode:
0 - stopnie
1 - stopnie/minuty/sekundy
2 - grady
3 - radiany
4 - jednostki geodezyjne
atof (atof ciąg_znaków) ( atof "52.1" ) 52.1 konwertuje ciąg_znaków na liczbę rzeczywistą
atoi (atoi ciąg_znaków) ( atoi "52.9" ) 52 konwertuje ciąg_znaków na liczbę całkowitą
chr (chr liczba_całkowita) ( chr 65 ) "A" zwraca wynik konwersji liczby liczba_całkowita reprezentującej kod ASCII na odpowiadający jemu znak
cvunit (cvunit wartość jednostka1 jednostka2) ( cvunit 1 "min" "s" ) 60 przelicza wartość z jednostek jednostka1 na jednostki jednostka2
distof (distof ciąg_znaków [tryb]) ( distof "21.52" 2 ) 21.52 konwertuje ciąg_znaków do wartości liczbowej

tryb:
1 - zapis naukowy
2 - zapis dziesiętny
3 - zapis inżynieryjny
4 - zapis architektoniczny
5 - zapis ułamkowy
itoa (itoa liczba_całkowita) ( itoa 25 )
( itoa -11 )
"25"
"-11"
konwertuje liczbę całkowitą na ciąg znaków
rtos (rtos liczba [tryb [dokładność]]) ( rtos 17.5 1 4 )
( rtos 17.5 2 2 )
"1.7500E+01"
"17.50"
zwraca sformatowaną liczbę w postaci łańcucha znaków

tryb:
1 - zapis wykładniczy
2 - ułamki dziesiętne
3 - stopy, cale i dziesiętne ułamki cali
4 - stopy, cale i zwykłe ułamki cali
5 - dowolne ułamki zwykłe
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje warunkowe, wyboru i pętle w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
cond (cond ((test1)(wynik1 .....))((test2)(wynik2.....)) ...) ( cond
(( = s "A" ) 1 )
(( = s "B" ) 2 )
(( = s "C" ) 3 )
( t nil )
)
  funkcja wyboru
if (if warunek jeżeli_prawda [jeżeli_fałsz]) ( if ( = 2 5) "TAK" "NIE" ) NIE funkcja warunkowa
repeat (repeat liczba_całkowita wyrażenie ...) ( repeat 4
(setq a ( + a 10 ) )

)
  dokonuje wartościowania każdego argumentu wyrażenie tyle razy ile określa liczba_całkowita
while (while warunek wyrażenie ...) ( while ( <= a 10 )
...
(setq a ( + a 1 ) )

)
  pętla wykonująca się tak długo aż warunek jest prawdziwy
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje plikowe, operujące na plikach w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
close (close uchwyt_pliku)     zamyka plik
load (load nazwa_pliku [komunikat_błędu])     wczytuje plik do użycia w aktualnym rysunku
open (open nazwa_pliku tryb)     otwiera plik do zapisu lub odczytu
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje geometryczne w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
angle (angle punkt1 punkt2)     zwraca wartość kąta w radianach zawartego pomiędzy punktami punkt1, punkt2 mierzony w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
distance (distance punkt1 punkt2)     zwraca odległość pomiędzy punktami punkt1, punkt2
inters (inters punkt1 punkt2 punkt3 punkt4 [nieskończoność])     wyznacza punkt przecięcia się odcinka punkt1, punkt2 z odcinkiem punkt3, punkt4. Jeżeli nieskończoność równa się nil to odcinki będą traktowane jako proste przechodzące przez te punkty.
polar (polar punkt kąt odległość)
kąt musi być w radianach
    zwraca punkt oddalony od punktu punkt w kierunku wyznaczonym prze kąt w odległości odległość
textbox (textbox lista_elementu)     zwraca dolny lewy oraz górny prawy narożnik prostokąta opisanego na krańcach obiektu typu text zawartego w lista_elementu
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje operujące na tekście w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
read (read ciąg_znaków) ( read "hej" )
( read "(a b c) (d e)" )
HEJ
(A B C)
zwraca pierwszy obiekt napotkany w ciąg_znaków
read-char (read-char [uchwyt_pliku])     odczytuje pojedynczy znak z klawiatury lub z otwartego pliku
read-line (read-line [uchwyt_pliku])     odczytuje łańcuch z klawiatury lub z otwartego pliku
strcase (strcase ciąg_znaków [T]) ( strcase "abcD" )
( strcase "abcD" T )
"ABCD"
"abcd"
zwraca cały łańcuch pozamieniany na wielkie lub małe litery
strcat (strcat ciąg_znaków [ciąg_znaków] ...) ( strcat "L" "isp" ) "Lisp" skleja wszystkie łańcuchy w jeden
strlen (strlen ciąg_znaków) ( strlen "Lisp" ) 4 zwraca długość łańcucha
substr (substr ciąg_znaków start [długość]) ( substr "Lisp" 2 1 ) "i" zwraca łańcuch wycięty ze ciąg_znaków od pozycji start i o długości długość
write-char (write-char liczba [uchwyt_pliku]) ( write-char 67 ) 67 zapisuje liczba jako kod ASCII do pliku lub wyświetla w linii poleceń programu CAD
write-line (write-line ciąg_znaków [uchwyt_pliku]) ( write-line "Test" f ) "TEST" zapisuje ciąg_znaków do pliku lub wyświetla w linii poleceń programu CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje operujące listami w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
append (append wyrażenie ...) ( append '(a b) '(c d) )
( append '((a)(b)) '((c)(d)) )
(A B C D)
((A)(B)(C)(D))
łączy listy w jedną listę
assoc (assoc element lista_asocjacji) jeżeli zmienna osoba:
(( oczy niebieskie)(wzrost 170)(wiek 20 ))
to:
( assoc 'wzrost osoba )
(WZROST 170)
przeszukuje listę asocjacji lista_asocjacji szukając w niej asocjacji z element
car (car lista) ( setq a '(10 20 30) )
( car a )
10 zwraca 1 element z listy
cadr (cadr lista) ( setq a '(10 20 30) )
( cadr a )
20 zwraca 2 element z listy
cdr (cdr lista) ( setq a '(10 20 30) )
( cdr a )
(20 30) zwraca listę bez 1 elementu
cons (cons element lista) ( cons 'a '(b c d) ) (A B C D) wprowadza do listy lista nowy argument element na pozycję 1 listy
foreach (foreach nazwa lista wyrażenie ...) ( foreach n '(a b c) (print n) )
jest równoważne z:
( print a )
( print b )
( print c )
  kolejne argumenty lista są przypisywane zmiennej nazwa, a następnie każde wyrażenie poddawane jest ewaluacji dla każdego elementu lista
list (list wyrażenie ...) ( list 1 '(a b) 2 ) (1 (A B) 2) łączy wszystkie podane elementy w listę
listp (listp element) ( listp '(a b c) )
( listp 123 )
T
nil
sprawdza czy element jest listą
mapcar (mapcar funkcja lista ...) ( setq a 10 b 20 c 30 )
( mapcar '1+ (list a b c) )
(11 21 31) zwraca listę, której elementy są wynikiem ewaluacji wyrażenia funkcja z argumentami branymi z kolejnych pozycji poszczególnych list
member (member wyrażenie lista) ( member 'd (a b c d e) )
( member 'x (a b c d e) )
(D E)
nil
wyszukuje wśród elementów listy lista wystąpienia obiektu wyrażenie
nth (nth n lista) ( nth 3 '(a b c d e) ) D zwraca n-ty element listy
reverse (reverse lista) ( reverse '(a b c) ) (C B A) odwraca kolejność elementów w lista
subst (subst nowy_element stary_element lista) ( setq test '(a b (c d) b) )
( subst 'X 'b test )
(A X (C D) X) zamienia w lista wszystkie elementy stary_element na nowy_element
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje operujące na zbiorach wskazań w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
entdel (entdel nazwa_elementu) ( entdel ssn )   element wskazywany przez nazwa_elementu zostanie wymazany z rysunku
entget (entget nazwa_elementu [lista])     zwraca listę zawierającą dane elementu wskazywanego przez nazwa_elementu
entlast (entlast)     zwraca nazwę ostatniego elementu w rysunkowej bazie danych
entmake (entmake [lista_elementu])     tworzy w rysunku nowy obiekt przy pomocy kodów DXF
entmod (entmod lista_elementu)     modyfikuje element
entnext (entnext [nazwa_elementu])     zwraca nazwę następnego elementu po nazwa_elementu
entsel (entsel [komunikat])     zwraca listę, której pierwszej elementem jest nazwa wybranego elementu, a drugim punktu w którym nastąpiło wskazanie elementu
entupd (entupd nazwa_elementu)     regeneruje element nazwa_elementu
handent (handent uchwyt)     zwraca identyfikator obiektu w danej sesji
nentsel (nentsel [komunikat])     powoduje wyświetlenie zgłoszenia, które daje użytkownikowi możliwość wybrania obiektu
ssget (ssget "x")     umożliwia pobranie obiektów do zbioru wskazań, możliwość ustawienia wielu filtrów
ssname (ssname ss nr)     ze zbioru wskazań ss pobiera element o indeksie nr, elementy liczone są od 0
ssadd (ssadd ssn ss)     do istniejącego zbioru wskazań ss dodaje element ssn
ssdel (ssdel ssn ss)     z istniejącego zbioru wskazań ss usuwa element ssn
sslength (sslength ss)     zwraca ilość elementów zawierających się w zbiorze wskazań ss
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje graficzne niskiego poziomu w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
grclear (grclear)     czyści zawartość aktualnej rzutni
grdraw (grdraw punkt1 punkt2 kolor [tryb_wyświetlania])     rysuje wektor pomiędzy 2 punktami punkt1, punkt2 w bieżącej rzutni
grread (grread [ścieżka][klucze [typy]])     pozwala odczytać dane z urządzeń wejściowych
grtext (grtext [liczba_całkowita tekst [tryb_wyświetlania]])     pozwala na pisanie w obszarach tekstowych ekranu graficznego programu CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje symboliczne w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
atom (atom element) ( setq a '(x y z) )
( atom 'a )
( atom 100 )

T
nil
sprawdza czy element jest listą
boundp (boundp zmienna) ( setq a 1 )
( boundp 'a )

T
zwraca T jeżeli zmienna ma przypisaną jakąkolwiek wartość dowolnego typu
not (not element)     zwraca T jeżeli ewaluacja wyrażenia element daje nil, a nil w wypadku przeciwnym
null (null element)     zwraca T jeżeli ewaluacja argumentu element daje nil. W przeciwnym wypadku zwraca nil
numberp (numberp element)     sprawdza czy element jest liczbą
quote (quote wyrażenie ...) ( quote a )
( quote lisp )
A
LISP
zwraca wyrażenie bez ewaluacji
set (set nazwa wyrażenie)     przypisuje argumentowi nazwa wartość argumentu wyrażenie
setq (setq zmienna1 wartość1 [zmienna2 wartość2 ...])     przypisuje wartość do zmiennej, możliwe przypisywanie wielu wartości wielu zmiennym
type (type element)     zwraca typ elementu
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje sterujące wyświetlaniem w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
graphscr (graphscr)     przełącza tryp pracy monitora z tekstowego na graficzny
menucmd (menucmd ciąg_znaków)     umożliwia współpracę programu napisanego w LISPie z plikiem menu
princ (princ [wyrażenie [uchwyt_pliku]])     działa jak prin1, ale znaki sterujące w wyrażenie wypisywane są bez znaku \
print (print [wyrażenie [uchwyt_pliku]])     działa jak prin1, ale przed wyrażenie jest znak nowej linii, a po nim spacja
print1 (print1 [wyrażenie [uchwyt_pliku]])     wypisuje wyrażenie na ekranie monitora
prompt (prompt komunikat)     wyświetla komunikat w linii poleceń programu CAD
redraw (redraw [nazwa_elementu [tryb]])     przerysowuje rysunki w danej rzutni, lub tylko element nazwa_elementu
terpri (terpri)     wypisuje na ekranie nową linię
textscr (textscr)     przełącza ekran z trybu graficznego do trybu tekstowego
textpage (textpage)     czyści zawartość okna tekstowego
vports (vports)     zwraca listę deskryptorów dla aktualnej konfiguracji rzutni
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Komendy ściśle związane z programem CAD w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
command (command [argumenty] ...) ( command "_line" p1 p2 "" )   wywołuje polecenia programu CAD
getvar (getvar zmienna) ( getvar "OSMODE" 1 )   odczytuje wartość zmiennej systemowej programu CAD o nazwie zmienna
findfile (findfile plik)     umożliwia poszukanie pliku plik w miejscach określonych przez ścieżki dostępu do bibliotek programu CAD
osnap (osnap punkt tryb)     zwraca punkt 3W otrzymany w wyniku zastosowania sposobu lokalizacji położenia punktu względem obiektu
setvar (setvar zmienna wartość) ( setvar "OSMODE" 1 )   nadaje zmiennej systemowej zmienna wartość wartość
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Funkcje zarządzające pamięcią w języku LISP®

funkcja składnia praktyczny przykład wynik opis działania
alloc (alloc liczba) ( alloc 3000 )   ustawia wielkość segmentu do danej liczby węzłów
expand (expand liczba) ( alloc 3000 )
( expand 1 )
  pobiera 3000 wolnych węzłów (1 segment)
gc (gc) ( gc )   zwalania (oczyszcza) pamięć
mem (mem) ( mem )   wyświetla aktualny stan pamięci LISP®
regapp (regapp aplikacja)     rejestracja aplikacji aplikacja
xdroom (xdroom nazwa_elementu)     zwraca wielkość pamięci w bajtach jaką zajmuje element nazwa_elementu
xdsize (xdsize lista)     zwraca wielkość pamięci w bajtach jaką zajmuje zmienna lista
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD

Tablica znaków ASCII

kod znak opis kod znak kod znak kod znak
0 NUL pusty, zero 33 ! 65 A 97 a
1 SQH początek nagłówkaSOM 34 " 66 B 98 b
2 STX początek tekstu 35 # 67 C 99 c
3 ETX koniec tekstu 36 $ 68 D 100 d
4 EOT koniec transmisji 37 % 69 E 101 e
5 ENQ wywołanie stacji 38 & 70 F 102 f
6 ACK potwierdzenie 39 ' 71 G 103 g
7 BEL dzwonek 40 ( 72 H 104 h
8 BS powrót o 1 pozycję 41 ) 73 I 105 i
9 HT tabulacja pozioma 42 * 74 J 106 j
10 LF przesuw o 1 wiersz 43 + 75 K 107 k
11 VT tabulacja pionowa 44 , 76 L 108 l
12 FF przesuw o 1 stronę 45 - 77 M 109 m
13 CR powrót karetki - enter 46 . 78 N 110 n
14 SO wyjście - przełączenie trwałe 47 / 79 O 111 o
15 SI wejście - przełączenie powrotne 48 0 80 P 112 p
16 DLE pominięcie znaków sterujących 49 1 81 Q 113 q
17 DC1 sterowanie urządzenia 1 - start transmisji 50 2 82 R 114 r
18 DC2 sterowanie urządzenia 2 51 3 83 S 115 s
19 DC3 sterowanie urządzenia 3 - stop transmisji 52 4 84 T 116 t
20 DC4 sterowanie urządzenia 4 53 5 85 U 117 u
21 NAK potwierdzenie negatywne 54 6 86 V 118 v
22 SYN synchronizacja 55 7 87 W 119 w
23 ETB koniec bloku 56 8 88 X 120 x
24 CAN anulowanie 57 9 89 Y 121 y
25 EM koniec nośnika 58 : 90 Z 122 z
26 SUB zastąpienie 59 ; 91 [ 123 {
27 ESC przełączenie 60 < 92 \ 124 |
28 FS poprzedza dane alfanumeryczne 61 = 93 ] 125 }
29 GS poprzedza dane binarne 62 > 94 ^ 126 ~
30 RS separator rekordów 63 ? 95 _ 127 DEL
31 US separator pozycji 64 @ 96 `    
32 SP spacja            
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD
Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD © www.e-cad.pl 2008-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi ona Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Właściwa Oferta to Faktura pro-forma / Zamówienie.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka Prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności.
Budowlane nakładki branżowe e-CAD Żelbet, Stal, Drewno, Podstawowy, Siatki, Śruby, Pręty Kodowane, Dynamiczne Zbrojenie dla programów AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD